Hazırlık Sınıfı Bilgisi

Üniversitemizin zorunlu hazırlık sınıfı bulunan birimlerini kazanan öğrencilerin eğitimöğretime başlamadan önce Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından eğitim-öğretim yılı başında yapılan yabancı dil “muafiyet ve/veya düzey belirleme” sınavına girmeleri zorunludur. Muafiyet sınavında 100 üzerinden en az 65 puan (İngilizce Öğretmenliği, İngilizce Mütercim- Tercümanlık ve Amerikan Kültürü ve Edebiyatı öğrencileri için en az 75 puan) alanlar zorunlu hazırlık sınıfından muaf tutularak kayıtlı oldukları programlardaki öğrenimlerine başlarlar. Başarısız olan öğrenciler bir yıl süre ile hazırlık eğitimi alırlar. Ayrıca, muafiyet sınavından 100 üzerinden 55 puan alan öğrenciler ortak zorunlu yabancı dil derslerinden muaf sayılırlar.

Kayıt Yenileme

Öğrenciler öğrenimlerine başlayabilmek veya devam edebilmek için 2547 sayılı Kanunun 46’ncı maddesi ve ilgili diğer mevzuatla belirlenen mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadırlar. Dönem/ders kaydı, ders alma/bırakma ve mali yükümlülükleri yerine getirme tarihleri, ilgili yarıyıl dersleri başlamadan iki hafta önce ve dersler başladıktan sonra en fazla iki hafta olmak kaydıyla ilgili birimlerin yönetim kurullarında belirlenerek ilan edilir.

Bu şartları yerine getirmeyen veya ilgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen bir mazereti olmadan dönem/ders kaydını yaptırmayan bir öğrenci, o yarıyılda veya yılda öğrenimine devam edemez.

Dönem/ders kaydı ile ilgili diğer esaslar Senato tarafından belirlenir.

Akademik Takvim ve Öğretim Yılı

Üniversitenin akademik takvimi, ilgili birimlerin önerileri üzerine Senato tarafından belirlenir. Öğretim yılı güz ve bahar yarıyıllarından oluşur ve her yarıyıl Cumartesi, Pazar ve resmî tatil günleri hariç 70 eğitim- öğretim günüdür. Bu süre teorik ve uygulamalı ders ve diğer çalışmalar ile yarıyıl içi sınavlarını kapsar. Yarıyıl sonu / yılsonu ve bütünleme sınavları bu sürenin dışındadır. Gerekli görüldüğü takdirde ilgili birimlerin Yönetim Kurulu Kararı ile dersler ve bunların sınavları ile alan çalışmaları ve uygulamalar cumartesi günleri de yapılabilir.

Öğrenim Süresi

Üniversitenin ilgili birimlerinde öğrenim süresi (hazırlık sınıfı hariç); ön lisans programlarında azami dört yıl, dört yıllık lisans programlarında azami yedi yıl, beş yıllık lisans programlarında azami sekiz yıl, altı yıllık lisans programlarında azami dokuz yıldır.

Devam Zorunluluğu ve
Devamın Denetlenmesi

Öğrencilerin teorik derslerin ve öğretim üyeleri veya elemanları tarafından sınıfta yapılan uygulamaların en az %70’ine, laboratuvar, proje, atölye, sınıf dışında yapılan uygulamalar ve benzeri yarıyıl içi veya yıl içi çalışmalarının en az % 80’ine katılmış olması zorunludur.

Öğrenciler, sağlık raporlarının kapsadığı süreler içinde devamsız sayılır ve bu süre içinde hiçbir derse ve sınava giremezler. Bu süreler içinde ders veya sınavlara katılmış olan öğrencilerin, sınav sonuçları geçersiz sayılır ve bu öğrenciler açılacak olan mazeret sınav haklarından yararlanamazlar.

Öğrencinin rapor süresi bitmeden derslere ve sınavlara girebilmesi için, sağlık durumunun düzeldiğini yeni bir sağlık raporu ile belgelendirmesi gerekir.

Not Sistemi

Üniversitemizde Bağıl ile Mutlak Değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Öğrencilerin geçme durumu akademik birimlere göre farklılıklar gösterebilmektedir.

Sınavlar

Üniversitemizde eğitim gören öğrenciler, bağlı oldukları ilgili birimin öğretim ve sınav uygulama esaslarına tabidirler.

Sınav Sonucuna İtiraz

Bir sınavın, yarıyıl içi veya yıl içi çalışmasının sonucuna, ilanı tarihinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ve sadece maddi hata yönünden itiraz edilebilir. İtiraz, ilgili fakülte dekanlığına veya yüksekokul müdürlüğüne verilen bir dilekçe ile yapılır. Dekanlık veya yüksekokul müdürlüğü tarafından sınav kağıtlarında, sınav cetvellerinde veya ilgili çalışma evrakında bir maddi hata tespit edilirse, bu hata ilgili öğretim elemanının da görüşü alındıktan sonra, ilgili birimin yönetim kurulu kararı ile düzeltilir ve ilan edilir. Öğrenciler, öğretim elemanının not takdirine ilişkin hata itirazında bulunamazlar.

Öğrenime Ara Verme İzni

İlgili birim yönetim kurulu tarafından kabul edilen, haklı ve geçerli bir mazeret nedeni ile öğrenimine ara vermek zorunda kalan bir öğrenciye, kendisine izin verilmesine dair bir dilekçe ile başvurması ve mazeretini belgelendirmesi kaydı ile ilgili birim yönetim kurulu tarafından bir defada en az bir, en çok iki yarıyıl süre için öğrenime ara verme izni verilebilir. Öğrenime ara verme izninin toplam süresi, üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 32. Maddesinin birinci fırkasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen durumlar hariç, diğer hallerde programının normal süresinin yarısı ile sınırlıdır.

Öğrenci, izinli olduğu süre içinde öğrenimine devam edemez ve her türlü öğrencilik hakları dondurulur. Bir yarıyıl süreli ara verme izni, izin verildiği yarıyıl başlangıcından, yarıyıl sonu bütünleme sınavlarının bittiği tarihe kadar olan süreyi kapsayacak şekilde verilir.

Çift Anadal Lisans ve Yandal Programları

Çift Anadal Lisans Programı:

Çift Anadal Programı uygulaması ile Anadal Programlarını üstün başarı ile yürüten öğrenciler aynı zamanda ikinci bir dalda lisans/ön lisans diploması alabilirler. Çift Anadal Lisans Programı’na en erken 3. yarıyıl başında; en geç, dört yıllık programlarda 5. Yarıyıl başında, 5 yıllık programlarda 7. Yarıyıl başında, altı yıllık programlarda ise 9. Yarıyıl başında müracaat edilir. Çift Anadal ön lisans programlarına ise en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurulabilir.

Öğrencilerin, başvuru sırasında başvurduğu döneme kadar Anadal Programı’nda aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlamış olması, başvuru sırasındaki genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 veya 100 üzerinden en az 70 olması ve Anadal Programı’nın ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer alması gerekir. Çift Anadal Programı, ön lisans programlarında en az 18, lisans programlarında en az 36 yerel krediden az olmamak üzere; eş değer sayılacak dersler ile İkinci Anadal Programı’ndan alınacak dersler toplamının ön lisans programları için 120, dört yıllık lisans programları için 240, beş yıllık lisans programları ile sanat hazırlık bulunan programlar için 300, altı yıllık lisans programları için 360 AKTS olacak şekilde düzenlenir. Üniversitemizin Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Fen Fakültesi, Necat Hepkon Spor Bilimleri Fakültesi, Turizm Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Mimarlık Fakültesi ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nin bazı bölümlerinde Çift Anadal Programı uygulanmaktadır.

Yandal Programı:

Yandal programı uygulaması, anadal lisans programını başarı ile yürüten öğrencilerin ilgi duydukları başka bir dalda bilgilenmelerini amaçlamaktadır. Yandal programına anadal lisans programının en erken 3., en geç 6. yarıyılının başında başvurulabilir.

Başvuru sırasında genel not ortalamasının 4.00 üzerinden en az 2.00 veya 100 üzerinden en az 70 olması, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması ve başvurunun ilgili bölüm tarafından uygun görülmesi gerekmektedir. Bu program en az 18 krediden oluşur. Üniversitemizin Denizcilik Fakültesi, Fen Fakültesi, Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, İşletme Fakültesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nun bazı bölümlerinde yandal programı uygulanmaktadır. Yandal Programı, ayrı bir lisans programı anlamını taşımaz.

 

 

 

Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

Adres : DEÜ Rektörlüğü, Cumhuriyet Bulvarı No:144 35210 Alsancak/İzmir

Telefon : 0 (232) 412 14 00 – 01

Web : ogrenci.deu.edu.tr

E-posta : student@deu.edu.tr

Mutlak Sistemde Başarı Notlarının
İfade Başarı Dereceleri
PUAN Başarı Derecesi
85-100 AA
70-84 BB
60-69 CC
50-59 DD
49-00 FF

Bağıl Sistemde Başarı Notlarının
İfade Ettiği Başarı Dereceleri ve Katsayıları

 

PUAN Dönem Ders Notu Katsayı
90-100 AA 4.00
85-89 BA 3.50
80-84 BB 3.00
75-79 CB 2.50
70-74 CC 2.00
65-69 DC 1.50
60-64 DD 1.00
50-59 FD 0.50
49 ve Aşağısı FF 0.00